THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 BUỔI CHIỀU

TKB
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 4.11.2013
 
 
Thứ Tiết 9A 9B 9C 9D 8A 8B 8C 8D 8E
My Thơ L.Bình Oanh Nhất Vinh M.Hương Tuấn Nga
                     
2 1 BT:           Thơ BT:           Hiền BT:      L.Bình V :         Oanh A:         K Bình T:          Nhất  Hương/Thúy V:             Nga T:          Tuấn
2 BT:           Thơ BT:           Hiền BT:      L.Bình BT:        Oanh A:         K Bình CN:      D Bình T:         Nhất Hương/Thúy BT:        Nga
3 TC:           Thơ CN:          Tuấn TC:      L Bình BT:        Oanh T:           Nhất Hương/Thúy BT:        Mai Tin:       Thoa BT:        Nga
3 1 N:          Thanh V:              Thơ TC:       Hương T:          L Bình  Hương/Thúy T:           Nhất Đ:           Thảo Sh:         Huy BT:        Tuấn
2 BT:          Hiền V:              Thơ BT:       Hương N:          Thanh BT:      K Bình Sh:          Hùy BT:         Nhất T:         Tuấn Hương/Thúy
3 BT:           Hiền N:           Thanh BT:       Hương T:         L Bình SV:         Hùy BT:       K Bình BT:         Nhất T:         Tuấn CN:      D Bình
4 1 H:              Hùy BT:            My BT:           Chí H:            Hồng BT:          Vinh BT:          Nhất BT:         Oanh TD:         Tám N:            Nhàn
2 Sh:           Hồng BT:            My H:             Hùy BT:           Chí BT:          Vinh BT:           Nhất N:            Nhàn BT:         Mai TD:          Tám
3 TC:           My H:             Hùy CD:         Thủy BT:           Chí BT:         Nhất TD:           Tám BT:          Oanh  N:          Nhàn Tin:          Thoa
5 1 T:              My BT:           Thơ BT:            Chí BT:       L.Bình TD:           Tám Sh:            Hùy Tin:         Thoa BT:           Nga BT:           Mai
2 BT:           My BT:           Thơ H:              Hùy BT:       L.Bình Tin:         Thoa CN:      D Bình TD:          Tám BT:          Tuấn Đ:            Thảo
3 BT:           My H:              Hùy V:          Hương TC:      L.Bình CN:          Sơn TD:         Tám CN:      D Bình BT:          Tuấn V:              Nga
6 1 T:               My L;          Hương Sh:           Hồng CN  :   L.Bình V:            Vinh H:           Thúy CD:      Thủy V:             Nga BT:         Tuấn
2 CN:        Tuấn TC:           Thơ CN:     L.Bình H:           Hồng BT:          Nhất BT:         Vinh L:          Hương Tin:          Thoa H;          Thúy
3 NG:           My NG            Thơ NG:       L.Bình NG:       Oanh NG:         Nhất NG:         Vinh NG:       Hương NG:          Tuấn NG:         Nga
4        X X X X H:            Thúy BT            Vinh Tin:          Thoa BT:           Nga L:          Hương
7
 
 
1                  
2                  
3                  
 
 
 
Ghi chú:  Tuần chẵn: Đ/c Hương dạy BT Vật Lý 8.        
                Tuần lẻ:     Đ/c  Thúy dạy BT Hóa học 8
 
 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 4.11.2013
 
 
Thứ Tiết 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D 6E
Minh K.Bình Thạch Thu Thúy Hải Tiếp T.Hương Mai Hồng
                       
2 1 Tin:     Thoa V:          Thu CN:    Thạch T:     D Bình BT:       Hòa V:        Tiếp S:           Mai BT:         Chí CN:     Tuân BT:       Sơn
2 Sh:       Lam V:          Thu S:        Mai Tin:     Thoa T:       Thạch V:        Tiếp BT:       Hòa CN:     Tuân BT:      Mai A:         Chí
3 BT:      Hoà CD:       Thu Sh:       Lam A:       Hiền T:       Thạch CN:      Mai CN:     Tuân T:       D Bình  T:         Sơn BT:        Chí
3 1 BT:  K Bình Tin:     Thoa BT:      Hoà BT:      Hiền BT:       Tần Sh:        Lam BT:      Tiếp T:     D Bình V:        Thủy BT:       Sơn
2 BT:     Đảng BT:      Thu Đ:        Thảo BT:  D Bình BT:       Tần Tin:     Thoa BT:       Tiếp Sh:      Lam BT:       Sơn BT;     Thủy
3 BT:     Đảng CN:      Sơn V:        Tần V:         Thu Đ:        Thảo BT:      Tiếp Tin:     Thoa BT:       Hoà Sh:        Lam BT;      Thủy
4 1 S:         Mai T:     Minh V:         Tần BT:  D Bình T:      Thạch  BT:      Mai BT:       Hải CN:     Tuân Tin:    Thoa V:       Thủy
2 T:        Minh BT:       Thu V:         Tần Tin:     Thoa BT:    Thạch CN:      Mai BT:       Hải BT;  D Bình CN:    Tuân V:        Thủy
3 CN:    Minh S:          Mai BT:       Tần V:         Thu BT:    Thạch T:         Hải CN:     Tuân BT:  D Bình A:        Mai Sh:       Hồng
5 1 Đ:        Thảo BT:     Minh BT;    Thạch BT:      Hoà V         Tần S:        Mai T:          Hải CD:  Hương BT:   Hương BT:     Sơn
2 BT:     Minh BT:      Hoà BT:       Tần S:         Mai CN:    Thạch BT:     Hải A:         Chí V:     Hương T:         Sơn BT:   Hương
3 V:        Đảng BT:     Minh BT:    Thạch Đ:       Thảo V:        Tần BT:      Hoà BT:       Chí Tin:    Thoa NG:      Mai S:         Mai
6 1 V:       Đảng T:        Minh T:       Thạch BT:       Thu BT:      Hiền BT:       Tiếp T:          Hải BT:   Hương BT:     Sơn Tin:    Thoa
2 BT:     Minh BT:  K.Bình BT:      Hiền BT:      Thu CD:       Nga BT:        Hải V:         Tiếp BT:   Hương BT:     Thủy T:        Sơn
3 NG:   Minh NG: K Bình NG:   Thạch NG:      Thu NG:     Thúy NG:      Hải NG:      Tiếp NG:  Hương BT:     Thủy  NG:    Hồng
4 x x x x x x x x x x
 
7
 
1                    
2